Arboretum Střední lesnické školy v Hranicích

Současnost

V současné době arboretum jako účelové zařízení školy plní tři hlavní funkce:

Jeho prvořadá základní funkce je didaktická. Slouží k výuce žáků všech typů škol, což je dáno středně bohatou sbírkou dřevin.

Funkce výchovná spočívá v realizaci hesla ochránců přírody:
„Poznej a chraň!“ a tím přispívá k ochraně přírodního prostředí.

Funkce estetická, která vychází ze známého pojetí, že každý strom nebo keř svou proměnlivostí, pestrostí, barevností, vytváří u člověka estetické vjemy a dobrý vztah k přírodním objektům. Další funkce, hygienická, vědecká, ekologická, ochranářská aj., mají svůj význam v utváření morálně volních vlastností člověka a zlepšují jeho vztah k přírodnímu prostředí. Kulturním posláním arboret je i uchování genetického bohatství, a to jak původních druhů (dnes na původních nalezištích často ohrožených), tak i u hybridů a kultivarů, jako výsledků dlouholeté práce zahradníků a šlechtitelů.

Význam arboreta není pouze regionální. Důkazem je korenspodence s mnoha státy Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie. Na adresu školy dochází mnoho různých materiálů, zejména knižních publikací zahraničních odborníků, katalogů semen (Index seminum) a informací o vědeckých konferencích. Ročně navštíví arboretum v průměru 15 - 20 exkurzí středních odborných škol včetně univerzit, 10 - 20 turistických zájezdů, dále zájemci z řad přírodovědných kroužků, účastníci kurzů lesní pedagogiky, mateřské a základní školy z nejbližšího okolí, absolventi při příležitosti ročníkových sjezdů, lázeňští hosté a občané města.

Arboretum SLŠ svojí výměrou 3,07 ha je významnou a nezanedbatelnou plochou zeleně v Hranicích a dotváří tradiční ráz budovy SLŠ. Na této ploše se pěstuje 105 rodů, přes 225 druhů dřevin, 65 druhů jehličnanů a 160 druhů listnáčů o celkovém počtu 450 exemplářů jehličnanů a asi 600 exemplářů listnatých stromů a keřů. Podle původu je 53 % druhů domácích, tj. evropských, 47 % druhů tvoří dřeviny cizokrajné, převážně ze severní Ameriky a Asie. Je zcela oprávněně nazýváno zelenou učebnou. Je integrální součástí školy. Jeho založení je považováno za jeden z nejmoudřejších činů zakladatelů této školy a tehdejších představitelů města, kteří pro jeho založení a výstavbu školy vyčlenili pozemek o výměře původně téměř čtyři a půl hektaru. Slouží již od svého založení 110 let žákům a učitelům lesnické školy při praktické výuce odborných předmětů.

Tuto zelenou plochu kromě žáků a absolventů s oblibou navštěvují občané města, lázeňští hosté a další milovníci přírody. Vždy si v průběhu ročních období najdou čas a arboretem procházejí, hodnotí změny a proměny v jeho prospěch nebo neprospěch. Zelené plochy botanických zahrad a arboret jsou v dnešním technickém světě jedním z  míst poskytujícím návštěvníkům možnosti relaxace i poučení.